Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov e-shopu www.cematshop.sk spoločnosti ČEMAT, s.r.o.
so sídlom Ulica E. T. Böhma 1036 08 Martin, Slovenská republika, IČO 36 395 552
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12584/L
prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky  www.cemat.sk
 
(ďalej len „Zásady“)
 
I.
Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť ČEMAT, s.r.o., so sídlom Ulica E. T. Böhma 1, 036 08Martin, Slovenská republika, IČO 36 395 552, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12584/L (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)
 
2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
a. Korešpondenčná adresa: Ulica E. T. Böhma 1, 036 08 Martin
b. E-mailová adresa:   cemat@cemat.sk
c. Telefónne číslo: +421434302563
 
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 
4. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 
5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 
6. redávajúci týmto oznamuje Dotknutej osobe, že v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 Zákona prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po udelení jej súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby bude vykonávané Prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je súčasne nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Dotknutou osobou ako kupujúcim.
 
7. Tieto Zásady vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
 
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 
3. Konkrétne Prevádzkovateľ spracúva nasledovné Vaše osobné údaje:
a. meno a priezvisko,
b. e-mailová adresa,
c. telefónne číslo,
d. fakturačná adresa,
e. doručovacia adresa,
f.  bankové spojenie,
g. údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb,
 
3.1. Pokiaľ si u nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.
3.2. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.
3.3.  Pre účely predaja tovaru alebo služieb a doručenie tovaru potrebujeme Vaše telefónne číslo, aby sme Vás kontaktovali pri doručení tovaru.
 
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
a. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
b. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 
2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:
a. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
i.  osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Vami ako Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
ii.  na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď.
b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
i.  plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov;
ii.  individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;
 
3. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
 
4. Následne neposkytnutia osobných údajov:
4.1. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a fakturačná adresa, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť Vám služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
4.2. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, nebude možné Vám zaslať potvrdenie o objednávke a informáciu o termíne doručenia tovaru/služby.
4.3. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, nemôžeme Vám prostredníctvom kuriérskej služby tovar/službu správne doručiť.
4.4. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neudelíte súhlas na zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, tieto Vám nebudú zasielané.
4.5. Pokiaľ ako Dotknutá osoba neudelíte súhlas na zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom, tieto Vám nebudú zasielané.
 
5. Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 
IV.
Doba uchovávania osobných údajov
1.Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
a. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
b.  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 
2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Vaše osobné údaje tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií.
 
2. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú
a. prepravcom s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
b. našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
c. ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
d. tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
e. verejným orgánom (napr. polícia)
f. tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi
 
3.              Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
a. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa ustanovenia § 21 Zákona,
b. právo na opravu osobných údajov podľa ustanovenia § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
c. právo na výmaz osobných údajov podľa ustanovenia § 23 Zákona,
d. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa ustanovenia § 27 Zákona,
e. právo na prenositeľnosť údajov podľa ustanovenia § 26 Zákona,
f. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto Zásad.
 
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII.
Podmienky spracúvania a zabezpečenia osobných údajov
1. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
2. O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
 
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 
4. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 
5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 
6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel podľa týchto Zásad.
 
7. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 
2. S podmienkami uvedenými v týchto zásadách súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.