Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Rozsah platnosti

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len podmienky) sa riadia všetky obchodné vzťahy uzatvárané medzi spoločnosťou ČEMAT, s.r.o. so sídlom Sučianska 31, Martin 036 08, IČO: 36395552 (ďalej len “predávajúci“) a druhými stranami (ďalej len “kupujúci“).
Všetky obchodné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a obchodným zákonníkom SR. Podmienky sú základnými podmienkami predaja tovaru dodávateľa a pokiaľ sa odchyľujú od dispozitívnych právnych noriem platného právneho poriadku Slovenskej republiky, majú pred tými normami prednosť.
Prípadné odlišné podmienky odberateľa sú platné len v prípade výslovného písomného súhlasu.

Uzatvorenie zmluvy

Jednotlivé kúpne zmluvy sú uzatvárané na základe písomnej/telefonickej/e-mailovej/on-line, alebo ústnej objednávky kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:
 • a) obchodnú firmu, sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho
 • b) jeho IČO a DIČ, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH
 • c) druh produktu (tovaru alebo služby), ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky, uvedený v cenníku predávajúceho
 • d) množstvo požadovaných kusov produktov
 • e) miesto a termín dodania
 • f) spôsob dopravy a forma úhrady kúpnej ceny tovaru
 • g) v prípade písomnej objednávky čitateľný podpis oprávneného zástupcu kupujúceho

Na základe objednávky kupujúceho, ktorá spĺňa hore uvedené požiadavky, predávajúci kupujúcemu vystaví potvrdenie objednávky, v ktorom kupujúcemu potvrdí druh, predpokladanú kúpnu cenu, množstvo produktov, ktoré sa kupujúcemu zaväzuje dodať, miesto a termín dodania, spôsob dopravy a formu úhrady kúpnej ceny.
V prípade písomného potvrdenia má kupujúci právo do 24 hodín od odoslania potvrdenia objednávky podať predávajúcemu písomne návrh na zmenu objednávky alebo na jej zrušenie. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, je kúpna zmluva medzi oboma stranami uzatvorená, a to v takej podobe, ako je uvedené v potvrdení objednávky. V prípade návrhu kupujúceho na zmenu objednávky predávajúci kupujúcemu znovu vystaví potvrdenie objednávky, v ktorom kupujúci potvrdí druh, predpokladanú kúpnu cenu, množstvo produktov, ktoré sa kupujúcemu zaväzuje dodať, miesto a termín dodania alebo prevedenia služby, spôsob dopravy a formu úhrady kúpnej ceny. Kúpna zmluva medzi oboma stranami, a to v tej podobe, ako je uvedené v neskoršom potvrdení objednávky, je tak uzatvorená od chvíle, kedy potvrdenie objednávky obdrží kupujúci. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj jej faktické splnenie predávajúcim.
Pred uzavretím prvej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci ich obchodných vzťahov musí kupujúci predávajúcemu predložiť doklad o oprávnení ku svojej podnikateľskej činnosti (platný výpis z obchodného registra, živnostenský list, alebo koncesnú listinu).
Odberateľ sa zaväzuje predmet alebo službu plnenia prevziať a v dohodnutých termínoch riadne zaplatiť.

Ceny

Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho platného v dobe objednania tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu podstatne zmenia náklady vzťahujúce sa k plneniu predmetu zmluvy, zmluvní partneri sa dohodnú písomne na úprave ceny. V cene tovaru nie sú započítané balné a dopravné náklady. V prípade zásielok uskutočnených prepravcom si hradí dopravu odberateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade dodania tovaru spojeného s montážou (napríklad prídavné zariadenie, zdvíhacie plošiny a pod.) sa účtuje doprava a montáž podľa ponuky na danú dodávku tovaru.
Pri ohlásených akciových cenách platí iba cena uvedená v akcii a v termíne trvania akcie, bez akýchkoľvek dodatočných slov. Termínom dodania sa rozumie dátum a miesto dodania tovaru, potvrdené dodávateľom odberateľovi, po doručení písomnej objednávky odberateľa dodávateľovi.
Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté konečné predajné ceny. Významné odchýlky od dohodnutých konečných predajných cien budú konzultované s dodávateľom. Za významné sa považujú odchýlky od ± 5 % z dohodnutých konečných predajných cien. V prípade väčších zmien v predajných cenách v závislosti od vývoja trhu, zmeny kurzu, politike výrobcov je dodávateľ povinný informovať odberateľa minimálne 1 mesiac vopred a vyhradzuje si právo na základe týchto zmien na úpravu konečných predajných cien.

Termín plnenia

Dňom dodania je deň odoslania, či odovzdaniu k preprave alebo prevzatie tovaru odberateľom na predajni dodávateľa. Dodávky po častiach sú možné po dohode s odberateľom.
Pokiaľ odberateľ neprevezme výrobok v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste, bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že dodávateľ môže od odberateľa žiadať skladné a úhradu nákladov vo až vo výške 100% z dohodnutej ceny, podľa spôsobilosti tovaru k opätovnému predaju.

Expedícia a prechod rizika

 • Pokiaľ nie je zmluvne dohodnutý spôsob balenia, je tovar odoslaný na palete, v balíku,
 • alebo voľne ložený. Riziko náhodného poškodenia prechádza na odberateľa od chvíle
 • dodania tovaru jeho dopravcovi alebo odberateľovi.

Chybné a neskoré plnenie

Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za chyby tovaru podľa § 422 zákona č. 513/1991 Zb. Odberateľ je povinný prekontrolovať tovar čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar. Pri osobnom odbere tovaru je odberateľ povinný prekontrolovať tovar bezodkladne pri jeho prevzatí. Ak zistí na tovare chybu, je povinný zistenú chybu v mieste odberu tovaru dodávateľovi ihneď oznámiť. Dodávateľ odberateľovi zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni a to dodaním chýbajúceho tovaru alebo dodaním náhradného tovaru za tovar chybný. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť alebo dodať náhradný tovar, dodávateľ tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne predávajúci kupujúceho oboznámi.
Pri dodaní tovaru odberateľovi prostredníctvom dopravcu je odberateľ povinný uplatniť nároky z chýb množstva a druhu predávaného tovaru bezodkladne po odovzdaní tovaru dopravcom. Odberateľ je povinný nároky za chyby v stanovenej dobe uplatniť u dodávateľa písomne, s popisom vady. V prípade vady druhu tovaru je odberateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného tovaru len vtedy, ak chybný tovar bude vrátený dodávateľovi v pôvodnom balení. Dodávateľ zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúceho tovaru alebo dodaním náhradného tovaru za tovar vadný. Pokiaľ nie je možno chybu odstrániť bezodkladne, dodávateľ tak vykoná v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne odberateľa oboznámi.

Platobné podmienky a výhrada vlastníctva

Pokiaľ nie je dohodnutá platba v hotovosti na pokladni dodávateľa alebo priamo v sídle odberateľa pracovníkom dodávateľa (napr. pri montáži pneumatík u zákazníka servisným mechanikom dodávateľa a pod.) alebo uhradená ako dobierka pri odovzdaní prepravnou spoločnosťou, je odberateľ povinný uhradiť faktúru v plnej výške do termínu uvedenom na faktúre.
Dodávateľ vystaví faktúru po dodaní tovaru alebo služby odberateľovi. V pochybnostiach sa má za to, že odberateľ faktúru obdržal 3. deň po jej vystavení. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací list a preukazuje dodanie tovaru odberateľovi, v prípade zásielky potvrdzuje jej odoslanie.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zaväzuje sa odberateľ uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania a od 7. dňa omeškania vo výške 0,5% denne za každý deň omeškania do zaplatenia celej fakturovanej čiastky.
Až do zaplatenia celej fakturovanej čiastky vrátane prípadných zmluvných pokút je tovar majetkom dodávateľa. Po úhrade celej čiastky prechádza vlastnícke právo na kupujúceho. V prípade nezaplatenia faktúry v termíne splatnosti, môže sa pristúpiť k odobraniu tovaru. Odberateľ sa zaväzuje umožniť odobranie tovaru pracovníkom dodávateľa.
Povinnosť odberateľa zaplatiť zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, alebo náhradu škody, ako aj ďalšie náklady spojené s odobratím tovaru a odstúpením od zmluvy nie je dotknuté.

Odstúpenie od zmluvy

V prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy alebo záväznej objednávky zo strany odberateľa je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odstupné vo výške 10% dohodnutej ceny. Pokiaľ už došlo k odoslaniu tovaru, má dodávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu podľa článku 4 týchto Podmienok. Odberateľ berie na vedomie, že akákoľvek jeho objednávka týkajúca sa špeciálne vyrobeného tovaru (napríklad prídavného zariadenia, ráfikov, špeciálnych vidlíc a pod.) je záväzná, tovar musí byť odobratý v objednanom množstve a tento tovar musí byť zaplatený podľa dohodnutých podmienok. V prípade, že odberateľ odstúpi od uzavretej zmluvy, alebo záväznej objednávky, je povinný uhradiť v plnej výške všetky náklady týkajúce sa danej zmluvy, alebo objednávky, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
Odstúpiť od zmluvy je možné len písomnou formou a toto odstúpenie je platné tretím dňom po dni, kedy bolo druhej strane písomné odstúpenie od zmluvy doručené.

Záručné podmienky

Dodávateľ poskytuje na nový tovar záručnú dobu v lehote 12 mesiacov v súlade s Obchodným zákonníkom SR. V prípade repasovaných prídavných zariadení poskytuje dodávateľ záručnú dobu v lehote 3 mesiacov a v prípade akciových a výpredajových tovarov (okrem prídavných zariadení, tie sa považujú za repasované) poskytuje dodávateľ záručnú dobu v lehote 6 mesiacov. Na tovar, ktorý je dodaný ako použitý a je tak označený aj na dodacom liste a faktúre (napr. označením SECOND HAND, v resp. „SH“) sa záruka na vady nevzťahuje.

Záručné podmienky superelastických koliesk, bandáží, pneumatík, vzdušníc, vložiek

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Výrobkom sa v tomto dokumente rozumie superelastické koleso, bandáž, pneumatika, vzdušnica, vložka. Technické parametre výrobkov sú uvádzané v katalógoch a vychádzajú z platných medzinárodných a národných noriem. Na každom výrobku je okrem predpísaných popisov uvedený výrobca a zakódovaný dátum výroby s údajom mesiaca a roka (DOT).

HOSPODÁRENIE S VÝROBKAMI


Pre skladovanie, dopravu a balenie výrobkov platí STN 63 1009 .
Diskové kolesá, montáž, hustenie, nosnosť a správne používanie pneumatík a ďalšie technické údaje sú uvedené v katalógoch, prospektoch a technických informáciách. Tlak vzduchu (hustenie) a rozmery pneumatík sú uvedené v technickej dokumentácii ku každému vozidlu.
Nosnosť pneumatík sa uvádza pri stanovenej hodnote tlaku a maximálnej rýchlosti. Tieto hodnoty sa nesmú prekročiť, inak je záruka neplatná.
V prevádzke môžu byť používané len nepoškodené výrobky, pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénových drážok na obvode väčšími, ako stanovuje príslušná vyhláška o prevádzke motorových vozidiel na cestných komunikáciach, príp. iné vnútropodnikové normy.
Pri montáži pneumatík musia byť používané predpísané diskové kolesá, tieto vopred skontrolované, či nenesú znaky poškodenia, musia byť zbavené všetkých nečistôt (hrdze, spod.) a disky musia byť vybavené ochranným náterom.
Pri montáži pneumatík sa vzdušnica zľahka potrie mazacou pastou. Na pätky pneumatiky je dovolené použiť mydlový roztok, silikónový olej, prípadne špeciálne mazadlá uľahčujúce montáž, okrem prostriedkov, ktorých zloženie je ropného pôvodu.
Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík pri dvojmontáži nesmie byť väčší ako 2% ich vonkajšieho priemeru.

Medzi jednotlivými pneumatikami musí byť medzera podľa predpisu výrobcu vysokozdvižných vozíkov, aby sa pneumatiky pri jazde nedotýkali.
V priebehu používania musí byť kontrolovaný stav opotrebenia, pri pneumatikách aj tlak vzduchu . Ak sa zvýši tlak vzduchu zahriatím pneumatiky, nie je dovolené ho v priebehu denného výkonu stroja znižovať.
Ďalej je nutné kontrolovať podvozkové časti vozidla, ktorých zlý technický stav negatívne ovplyvňuje životnosť pneumatík a superelastických kolies.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY PNEUMATÍK


Výrobca zodpovedá za výrobné vady, v dôsledku, ktorých boli výrobky predčasne vyradené z prevádzky, pokiaľ ich vyradenie nebolo zapríčinené preukázateľnou závadou vozidla alebo porušením zásad a predpisov o používaní pneumatík , alebo superelastických kolies a bandáží.
Výrobca zodpovedá vo vzťahu k užívateľovi za skryté výrobné vady v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a to:
Po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku, pokiaľ zmluvne nie je uzatvorené inak.
V tejto lehote má reklamujúci nárok na finančnú kompenzáciu formou dobropisu, úmernú:
- zostatkovej hodnote hĺbky drážky dezénu, prípadne hrúbky behúňa,
-alebo úmernú počtu skutočne odjazdených motohodín voči garantovaným v konkrétnych prevádzkových podmienkach
V prípade uznaných reklamácií, ako aj v prípade odstrániteľných vád výrobku, dodávateľ uskutoční ich odstránenie na vlastné náklady.
Výrobca nezodpovedá za vady alebo poškodenia , ktoré preukázateľne vznikli tým, že:
 • a) boli používané v rozpore so stanovenými záručnými podmienkami a pri prevádzke za iných podmienok, ako pre ktoré sú určené,
 • b) boli násilne poškodené uvoľnenými časťami vysokozdvižného vozíka, alebo nákladu, nárazom na okraj chodníka, rozrezaním, prerazením, apod., alebo boli poškodené mechanickými vplyvmi, následkom nesprávnej geometrie kolies, nárazom na prekážku apod.,
 • c) majú poškodenú kostru preťažovaním vysokozdvižného vozíka, jazdou na podhustených pneumatikách, alebo jazdou bez tlakového vzduchu (napr. pri defekte),
 • d) sú poškodené na bočnici, alebo na behúni od namontovaných reťazí, vykazujú mechanické poškodenie behúňa, bočnice, alebo pätky,
 • e) sú poškodené neodbornou montážou, nedodržaním minimálnej vzdialenosti stredových rovín kolies v dvojmontáži, alebo sú poškodené cudzími telesami, ktoré sa dostali medzi kolesá,
 • f) sú zničené inými vplyvmi, ako napr. pri havárii, požiari, chemickými látkami apod., alebo ak majú niektorú časť narušenú prostriedkami, ktoré pôsobia agresívne na povrch gumy (nafta, olej benzín, petrolej, brzdová kvapalina, rôzne čistiace a konzervačné prostriedky, kyseliny, lúhy a výrobky, ktoré obsahujú zložky ropného pôvodu),
 • g) sú poškodené neodborným dodatočným prerezávaním drážok dezénu,
 • h) použitím nesprávneho rozmeru, alebo typu diskového kolesa, použitím neúplného, zdeformovaného, skorodovaného, alebo inak poškodeného disku,
 • i) boli nahustené iným médiom ako vzduchom, pokiaľ to výrobca priamo nepredpisuje,
 • j) boli poškodené nevhodným a nesprávnym skladovaním u spotrebiteľov.
Tieto záručné podmienky platia pre výrobky prevádzkované v bežnej prevádzke, prípadne v teréne, pokiaľ sú k tomuto účelu určené. Pokiaľ majú byť výrobky použité v iných podmienkach, než pre aké sú určené, je potrebné dohodnúť zvláštne záručné podmienky.

UPLATŇOVANIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY (REKLAMAČNÉ KONANIE)

Reklamačné nároky sa uplatňujú:
 • Priamo na predajnom mieste u predajcu, u ktorého boli výrobky zakúpené, príp. u príslušného obchodného zástupcu ČEMAT, s.r.o.
 • užívatelia výrobkov, ktoré boli zakúpené ako súčasť nového vozidla (prvé vybavenie), počas doby záruky na vozidlo u ich predajcov.
Náhradu za uznanú reklamáciu výrobku poskytne príslušný predajca čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uznania reklamácie.
Reklamácie sa uplatňujú písomne u subjektov uvedených v predošlých bodoch a to bez zbytočného odkladu po zistení chyby. V prípade, že je chyba zrejmá už pri prevzatí výrobku, je potrebné ju reklamovať hneď po prevzatí, alebo chybný výrobok odmietnuť. Užívatelia sú povinní k reklamácii pripojiť doklad o kúpe výrobku. Reklamujúci je povinný dodať, resp. zaslať reklamovaný výrobok riadne očistený a na ňom reklamovanú chybu riadne označiť. Každá reklamácia musí byť doložená reklamačným protokolom a podľa možnosti aj fotodokumentáciou. Reklamačné protokoly sú k dispozícii u príslušného predajcu alebo u každého obchodno-technického zástupcu predajcu.
Reklamácie zákazníkov vybavuje predajca. Správu o výsledku reklamačného konania obdrží zákazník čo najskôr, max. 30 dní po uplatnení reklamácie. Organizácia si v jednotlivých prípadoch môže dohodnúť dobu dlhšiu, pokiaľ je to nutné pre vybavenie reklamácie, predovšetkým pokiaľ má byť reklamácia doplnená ďalšími dokladmi apod.

Dodávateľ vybavujúci reklamáciu je oprávnený:
 • poveriť svojich pracovníkov k preskúmaniu údajov a okolnosti, uvedených v písomnej reklamácii,
 • zaslať reklamovaný výrobok výrobcovi, k zisteniu a posúdeniu príčin, stavu a prípadných chýb, ktoré nie je schopný sám posúdiť.
Predajca vybavujúci reklamácie ponechá neuznaný reklamovaný výrobok na svojom sklade maximálne 30 dní od zaslania oznámenia výsledku reklamácie zákazníkovi. Po uplynutí tejto doby bude nevyzdvihnutý výrobok odvezený do zberu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Tieto záručné a reklamačné podmienky platia pre výrobky dodávané spoločnosťou ČEMAT, s.r.o.
Výklad k Záručným podmienkam a reklamačným podmienkam ČEMAT, s.r.o.
Reklamačný poriadok (RP) ČEMAT, s.r.o. vychádza z ustanovení Obchodného zákonníka SR:

1. Záručná lehota na tovar je 12 mesiacov. Záručná lehota na tovar môže byť iná v prípade:
 • ak je v zmysle Obchodného zákonníka táto lehota uvedená v kúpnej zmluve. Dĺžka tejto lehoty je ľubovoľná, pokiaľ ju kupujúci akceptuje,
 • ak sa predáva „akciový“ prípadne použitý tovar
2. Neoddeliteľnou súčasťou každého reklamačného konania je reklamačný protokol. Za spracovanie reklamačného protokolu je zodpovedný územne príslušný obchodno-technický zástupca (OTZ).
3. Reklamáciu doloženú reklamačným protokolom vybavuje poverená osoba, ktorou je príslušný OTZ. Vybavovaním sa rozumie: spracovanie reklamačného protokolu za účasti zákazníka
 • postúpenie reklamácie na posúdenie
 • priebežné informovanie kupujúceho
4. Určenou osobou zodpovednou za posúdenie a vyjadrenie k reklamácii a tým aj k uzatvoreniu reklamácie je príslušný produktový manažér (PM).
K uzatvoreniu reklamácie si v prípade potreby vyžiada stanovisko výrobcu.
5. Na poskytnuté služby (napr. plnenie pneu RELY) je zo zákona záručná lehota 3 mesiace.
6. Reklamáciu nie je možné uzatvoriť bez zodpovedajúceho vyjadrenia v lehote do 30 dní. Je to plná zodpovednosť príslušného PM

Iné ustanovenia

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene, ktorá súvisí s právnymi normami alebo pri zmene spôsobu obchodovania. Zmenu, doplnenie a jej účinnosť predávajúci vyhlási vhodným spôsobom. Odberateľ má právo, v prípade nesúhlasu s obsahom zmenených alebo doplnených obchodných podmienok, tento nesúhlas oznámiť predávajúcemu v lehote do 7 dní od okamihu, kedy sa o zmene alebo doplnení dozvedel. Ak tak neurobí, má sa za to, že kupujúci zmeny alebo doplnky akceptoval.
Právne vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahy štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami alebo výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom odkladu plnenia zmluvných povinností na strane dodávateľa po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov dodávateľa.
Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho oprávnenia k podnikateľskej činnosti, daňových povinností (hlavne zmenu IČ pre
DPH a správcu dane), jeho platného účtu a bankového spojenia a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti odberateľa sa všetky pohľadávky dodávateľa voči odberateľovi stávajú splatnými v deň, kedy sa dodávateľ o tejto platobnej neschopnosti dozvedel. Dodávateľ je oprávnený v tomto prípade žiadať okamžité vrátenie doposiaľ nezaplateného tovaru v neporušenom bezchybnom stave.
Písomná forma právneho úkonu je zachovaná, ak je právny úkon vykonaný telegraficky, ďalekopisom, alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon vykonala. Pokiaľ odberateľ odoprie alebo zmarí doručenie listiny od dodávateľa, považuje sa táto za doručenú dňom tohto odopretia alebo zmarenia.
Odberateľ týmto udeľuje súhlas dodávateľovi, aby ako správca spracovával všetky osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu predal, a to vrátane rodného čísla u osôb
fyzických a telefónneho čísla, a to v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. O osobný údaj sa nejedná, pokiaľ je treba k zisteniu identity subjektu údaju neprimerané množstvo času, úsilia alebo materiálnych prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponuky služieb, k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti. Tento súhlas so spracovaním údajov sa vzťahuje rovnako na všetkých ďalších nástupcov alebo spracovávateľov týchto dát. Odberateľ týmto dáva dodávateľovi súhlas so zasielaním reklamných materiálov a ponúk dodávateľa

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2023 a nahradzujú Všeobecné podmienky vydané skôr.

 
Všeobecné obchodné podmienky prenájmových zariadení
 
Nájomca užíva Predmet prenájmu výlučne na vlastnú zodpovednosť. Zároveň nájomca prehlasuje, že sa pred uzavretím prenájmu oboznámil s technickými parametrami Predmetu prenájmu.
 
Počas užívania Predmetu prenájmu je Nájomca povinný pravidelne (1 x mesačne) kontrolovať jeho technický stav a skontrolovať najmä nasledovné:
-         Celkovú správnu funkciu zariadenia, neobvyklé zvukové či pohybové prejavy
-         Tesnosť hydraulických častí a prípadné netesnosti
-         Stav uloženia a opotrebenia všetkých klzných častí a klzných profilov
-         Kontrola zavesenia na nosnej doske VZV, stav spodných a vrchných hákov zariadenia
 
Každú zistenú závadu na Predmete prenájmu je Nájomca povinný bezodkladne písomne alebo telefonicky nahlásiť Prenajímateľovi.
Prenajímateľ následne vydá obratom stanovisko, či je možné používať zariadenie aj naďalej bez obmedzenia, s určitým obmedzením, prípadne zakáže akékoľvek ďalšie používanie zariadenia až do odstránenia závady / závad.
V prípade, že nájomca neuposlúchne pokyny prenajímateľa, bude znášať všetky náklady spojené s potrebným odstránením závady / závad na Predmete prenájmu.
Prenajímateľ zároveň v takom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na majetku alebo zdraví spôsobené užívaním Predmetu prenájmu so závadami.
Nájomca nesmie Predmet prenájmu používať, ak by sa zistený nedostatok mohol používaním ešte zhoršovať, alebo ak by bránil bezpečnej prevádzke.
Nájomca je povinný užívať Predmet prenájmu tak, aby nedošlo k preťaženiu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.
Nájomca zodpovedá za všetky škody alebo nemajetkové ujmy, ktoré spôsobí pri užívaní Predmetom prenájmu alebo v súvislosti s ním. V prípade, ak na Predmete prenájmu počas prenájmu vzniknú škody spôsobené nesprávnym užívaním (preťaženie, mechanické poškodenie, zničenie,  odcudzenie, atď.) je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s opravou Predmetu prenájmu.
Prenajímateľ bude ešte pred vystavením faktúry nájomcu informovať o rozsahu poškodenia aj o cene opravy. Nájomca sa zaväzuje všetky náklady spojené s opravou Predmetu prenájmu uhradiť.